Michał Wojciechowski - Trener Personalny

Regulamin

REGULAMIN USŁUG

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa i określa:

 1. ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego www.wojciechowskiterner.pl,
 2. szczegółowe postanowienia umowy zawieranej na odległość pomiędzy Trenerem a Użytkownikiem za pośrednictwem serwisu internetowego,
 3. szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji zakupionych przez Użytkowników usług,
 4. prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z serwisu,
 5. politykę bezpieczeństwa,
 6. zasady korzystania z usług Administratora.

§ 1. DEFINICJE

 1. Administrator – Michał Wojciechowski, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w województwie Lubuskim w miejscowości Różanki, ul. Dębowa 29, 66-415, NIP 5993016427, REGON:368672355.
 2. Formularz – formularz zapytania ofertowego, za pomocą którego Użytkownik składa zamówienie.
 3. Karnet – prawo do korzystania przez Użytkownika z jednego z udostępnionych mu przez Administratora wariantów usługi Treningu Personalnego, zamówione i opłacone przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem i cennikiem dostępnym na stronie internetowej.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto Użytkownika – indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Administratora, po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji na stronie internetowej.
 6. Obiekt Fitness – miejsce, w którym Trener prowadzi usługi Treningu Personalnego, tj.:
  1. Fabryka Formy ul. Górczyńskiego 23 w Gorzowie Wielkopolskim,
  2. Fundacja Sporty Walki Gorzów ul. Bohaterów Westerplatte 10 w Gorzowie Wielkopolskim,
  3. miejsce wskazane przez Użytkownika, przystosowane do przeprowadzenia Treningu Personalnego.
 7. Oferta – oferta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przedstawiona w odpowiedzi na pytanie, którą Trener przesyła Użytkownikowi.
 8. Plan Dietetyczny – przygotowane przez Trenera w ramach Umowy zalecenia żywnościowe, przygotowane zgodnie ze specyfikacją określoną przez Użytkownika.
 9. Rejestracja – procedura, w ramach której Użytkownik podaje swoje dane osobowe oraz kontaktowe w formularzu zamówienia i otrzymuje pełny dostęp do serwisu.
 10. Strona Internetowa – strona internetowa, pod którą Trener prowadzi działania informacyjne i marketingowe.
 11. Trener – trener personalny Michał Wojciechowski, świadczący usługi za pośrednictwem Strony Internetowej.
 12. Trening personalny – usługa oferowana przez Trenera, polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości skorzystania z treningu personalnego w ramach wykupionego Karnetu, obejmująca swoim zakresem:
  1. indywidualną opiekę trenera personalnego w trakcie treningu,
  2. opracowanie planu treningowego,
  3. monitorowanie efektów treningowych,
  4. przygotowanie zaleceń żywieniowych.
 13. Umowa – umowa zawarta na odległość pomiędzy Trenerem a Użytkownikiem w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora usługi Treningu Personalnego w wybranym przez Użytkownika wariancie.
 14. Usługa – usługa znajdująca się w ofercie Trenera, świadczona na rzecz Użytkownika za pośrednictwem serwisu oraz poczty elektronicznej.
 15. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usługi Treningu Personalnego lub Planu Dietetycznego.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 2. Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej oferuje Użytkownikom możliwość zawarcia Umowy, w ramach której Użytkownicy będą mieli prawo korzystać z usługi Treningu Personalnego określoną ilość razy, w zależności od wybranego przez Użytkownika wariantu, a także możliwość wykupienia Planów Żywieniowych.
 3. Administrator umożliwia Użytkownikom skorzystanie z następujących wariantów usługi Treningu Personalnego:
  1. 1 TRENING – możliwość skorzystania przez Użytkownika z usługi 1 (jednego) Treningu Personalnego trwającego 50 minut;
  2. 5 TRENINGÓW – możliwość skorzystania przez Użytkownika z usługi 5 (pięciu) Treningów Personalnych, po 50 minut każdy;
  3. 10 TRENINGÓW – możliwość skorzystania przez Użytkownika z usługi 10 (dziesięciu) Treningów Personalnych, po 50 minut każdy.
 4. Administrator oferuje Użytkownikom możliwość skorzystania z Planów Dietetycznych, bez konieczności skorzystania z określonego wariantu usługi Treningu Personalnego.
 5. Korzystanie z usługi Treningu Personalnego następuje każdorazowo na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Trenerem a Użytkownikiem, według cen przewidzianych za poszczególne rodzaje Karnetów, wskazanych na Stronie Internetowej w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
 6. Usługa Treningu Personalnego świadczona jest przez Trenera w Obiekcie Fitness. Strony Umowy ustalają miejsce świadczenia Usług.
 7. Ceny określone na Stronie Internetowej stanowią ceny brutto, obejmujące podatek VAT i określone są w walucie polskiej. Administrator wystawia Użytkownikowi fakturę w formie elektronicznej, która będzie dostępna po wykupieniu Usługi.
 8. Użytkownik dokonuje płatności za Usługę z góry za pomocą przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Administratora na Stronie Internetowej.
 9. Użytkownik może korzystać z Usług Trenera bez rejestracji.
 10. Rejestracja jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników. Poprzez rejestrację Użytkownik wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora na potrzeby związane z funkcjonowaniem serwisu. W trakcie rejestracji Użytkownik podaje swój adres e-mail, który służyć będzie do jego identyfikacji w serwisie.

§ 3. ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia zamówienia na określony Karnet lub w celu rezerwacji terminu Treningu Personalnego, Użytkownik wybiera zakładkę „…” (wpisać jak się nazywa zakładka) na Stronie Internetowej, a następie klika w pole „….” (wpisać nazwę pola)
 2. Po przekazaniu Administratorowi zamówienia Użytkownik zostaje przekierowany na bezpieczną stronę internetową dostawcy płatności, na której uiszcza opłatę za dany rodzaj Usługi, zgodnie z cennikiem dostępnym na Stronie Internetowej.
 3. Po otrzymaniu przez Administratora płatności za wybrane Usługi, Administrator potwierdza niezwłocznie Użytkownikowi fakt otrzymania zamówienia. Z chwilą potwierdzenia płatności dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
 4. Użytkownik może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia rozpatrywane są następnego dnia roboczego, natomiast czas realizacji Usługi wynosi do 7 dni roboczych.
 5. Karnety, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, mają nieokreśloną ważność.

§ 4. KORZYSTANIE Z USŁUG

 1. Usługa może zostać zrealizowana wyłącznie na rzecz Użytkownika, który zamówił i opłacił Usługę. Upoważnienie osoby trzeciej do skorzystania z Usługi zamówionej i opłaconej uprzednio przez Użytkownika jest niemożliwe.
 2. Ustalenie terminów korzystania przez Użytkownika z usługi Treningu Personalnego odbywa się poprzez kontakt bezpośredni bądź telefoniczny z Trenerem świadczącym usługę.
 3. Użytkownik może bezpłatnie anulować ustalony termin Treningu Personalnego z wyprzedzeniem 24 godzin przed wybranym terminem, z zastrzeżeniem wypadków niecierpiących zwłoki i niezależnych od Użytkownika. Anulowanie terminu następuję drogą telefoniczną.
 4. W przypadku czterokrotnego odwołania Treningu personalnego, Trener uprawniony jest do wypowiedzenia umowy w trybie określonym w § 5 ust. 2 Regulaminu.
 5. Odwołanie Treningu Personalnego niezgodnie z ust. 3 skutkuje uznaniem, że Trening Personalny został przeprowadzony zgodnie z ustaleniami. W określonym przypadku Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu zapłaconej za Usługę kwoty.
 6. W przypadku gdy Użytkownik spóźni się na ustalony z Trenerem termin Treningu Personalnego, czas trwania Usługi zostaje pomniejszony o czas spóźnienia Użytkownika.
 7. Fakt przeprowadzenia Treningu Personalnego każdorazowo odnotowywany jest przez Trenera na piśmie. Użytkownik potwierdza pisemnie przeprowadzenie treningu.

§ 5. CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Umowa pomiędzy Trenerem a Użytkownikiem zawarta jest na czas nieokreślony.
 2. Trener jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku uporczywego naruszania przez Użytkownika postanowień § 6 Regulaminu oraz w przypadku, gdy Użytkownik narusza powszechnie przyjęte normy zachowania i obyczaje.
 3. Trener ma prawo do czasowego nieświadczenia Usług z powodów zdrowotnych bądź z przyczyn niezależnych od niego, a związanych bezpośrednio z pracami konserwatorskimi, remontami lub innymi działaniami, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania Obiektu Fitness.
 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w trybie natychmiastowym powinno zostać dokonane, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
 5. W przypadku gdy Umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym z winy Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Administratorowi kary umownej w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na rachunek bankowy wskazany na Stronie Internetowej.

§ 6. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA I ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z urządzeń i sprzętu należących do Trenera oraz znajdujących się w Obiekcie Fitness, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń i sprzętu udostępnionego przez Trenera.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z Obiektu Fitness.
 3. Zabronione jest zachowywanie się przez Użytkownika na terenie Obiektu Fitness w sposób stanowiący lub mogący stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia innych osób przebywających w Obiekcie Fitness.
 4. Zabronione jest spożywanie alkoholu, palenie wyrobów tytoniowych lub papierosów elektronicznych oraz zażywanie środków psychotropowych na terenie Obiektu Fitness.
 5. Personel Obiektu Fitness nie posiada wykształcenia medycznego. Użytkownik przed przystąpieniem do ćwiczeń fizycznych powinien zasięgnąć porady medycznej. Trener nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w trakcie treningu.
 6. Trener oraz personel Obiektu Fitness nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe Użytkownika, pozostawione na terenie Obiektu Fitness.
 7. Zabronione jest korzystanie z Usług przez Użytkowników będących pod wpływem alkoholi, środków odurzających, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających.

§ 7. REKLAMACJA

 1. Użytkownik może zgłosić Administratorowi reklamację dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres e-mail: michal@wojciechowskitrener.pl.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zawrzeć swój adres e-mail oraz dokładnie opisać zaistniały problem.
 3. Użytkownik powinien zgłosić reklamację Usługi niezwłocznie po stwierdzeniu wady.
 4. Administrator nie później niż w terminie 30 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na zgłoszenie żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej Użytkownika, podanej w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne uznaje się za przyjęte przez Administratora, jeżeli odpowiedź na reklamację nie nastąpi w terminie zastrzeżonym w ust. 3.
 6. W stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy jest wyłączona.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik może odstąpić od zawartej Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem listem poleconym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: michal@wojciechowskitrener.pl.
 2. W razie skutecznego skorzystania z prawa określonego w ust. 1, Umowa uważana jest za niezawartą, a strony zwracają sobie wzajemnie wszystko co świadczyły.
 3. Administrator dokonuje zwrotu należności Użytkownikom w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot należności zostanie dokonany za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy zwrot należności nie nastąpi lub nastąpi z opóźnieniem wskutek przekazania przez Użytkownika błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego.
 5. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Po rozpoczęciu korzystania z Usług Użytkownik nie może skutecznie odstąpić od umowy.

§ 9. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub Usług świadczonych przez Administratora.
 2. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, z zastrzeżeniem ust. 7.
 3. Dane osobowe przekazane do Administratora w procesie rejestracji podawane są dobrowolnie przez Użytkowników. Dane te będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Każdy, kto przekaże Administratorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 5. Administrator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika przez organy wymiaru sprawiedliwości.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z nim firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione przez Administratora uprawnionym do ich otrzymania, na mocy obowiązujących przepisów prawa, podmiotom – w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§ 10. PLIKI COOKIES

 1. Administrator stosuje mechanizm plików cookies, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych, zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
 2. Użytkownik może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze. Administrator wskazuje, że wyłączenie cookies może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych.
 3. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie.
 4. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 5. Pliki cookies nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU

 1. Serwis zawiera i wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracować Serwisu, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej zgody Administratora, stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich i uprawnia Administratora do dochodzenia przez sądem należnego odszkodowania.
 2. Administrator zastrzega prawo do stałego lub czasowego zablokowania Użytkowników, naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisów prawa.
 3. Regulamin może ulec zmianie w każdej chwili, wyłącznie w zakresie postanowień organizacyjno-porządkowych. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Administratora na Stronie Internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu w terminie 14 dni roboczych przed wprowadzeniem zmian.
 4. Wszelkie spory, powstałe na tle zawartej Umowy, strony zobowiązują się rozwiązać polubownie. W przypadku konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd, sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub w związku z nim jest prawo polskie.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.02.2018.